Menu

Polisi Preifatrwydd

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales sy'n berchen ar Porc.Cymru.

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yw'r Rheolwr Data ar gyfer unrhyw ddata personol rydych yn ei roi i ni. Dyma ein manylion cyswllt:

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales
Tŷ Rheidol,
Parc Merlin,
Aberystwyth
SY23 3FF

Rhif Ffôn: 01970 625 050
E-bost: info@hccmpw.org.uk


Diogelu eich gwybodaeth

Yn Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales rydym yn addo diogelu eich preifatrwydd yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn a'ch hawliau o dan y Ddeddf Diogelu Data. Mae'r polisi hwn yn esbonio pam rydym yn gofyn am wybodaeth bersonol, sut y gallwch roi neu wrthod rhoi eich caniatâd, pa wybodaeth rydym yn gofyn amdani a phwy arall allai gael mynediad iddi.

Yr unig wybodaeth bersonol a fydd gennym yw'r hyn a ddarperir yn wirfoddol gennych chi. Gallwch newid eich manylion, gan gynnwys dewis i dderbyn neu beidio â derbyn gwasanaethau amrywiol, drwy wirio manylion eich cyfrif personol yn https://porc.cymru ar unrhyw adeg.


Pam rydym yn gofyn am wybodaeth bersonol?

Y prif reswm rydym yn gofyn am eich gwybodaeth bersonol, yn ei phrosesu a'i storio yw er mwyn gallu darparu'r gwasanaethau rydych yn gofyn amdanynt. Gallai'r gwasanaethau hyn gynnwys gwybodaeth a diweddariadau.

Bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales neu ein darparwyr gwasanaethau yn casglu ac yn storio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion a allai gynnwys:

 • Darparu'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt yn uniongyrchol
 • Cysylltu â chi os bydd gennym newyddion i'w rannu â chi am ein gwasanaethau, lle rydych wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny
 • Galluogi trydydd partïon i brosesu a rheoli eich gwybodaeth er mwyn i ni allu darparu'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt
 • Dibenion diogelwch, gweinyddol a chyfreithiol
 • Diweddaru a gwella'r wefan a'r gwasanaethau a ddarperir

Pan fydd y wefan yn gofyn am eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn rhoi gwybod i chi sut rydym yn bwriadu defnyddio'r wybodaeth a byddwn yn gofyn am eich caniatâd yn benodol. Ac eithrio'r hyn a nodwyd uchod, ni fyddwn yn datgelu, yn gwerthu nac yn rhentu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti oni bai eich bod wedi cydsynio i hyn. Os ydych yn cydsynio ond yn newid eich meddwl yn ddiweddarach, gallwch gysylltu â ni a byddwn yn terfynu unrhyw weithgarwch o'r fath.

Gallwch ddewis i dderbyn gwybodaeth pan fyddwch yn cofrestru gyda'r wefan a gallwch newid y penderfyniad hwnnw ar unrhyw adeg. Ar ôl i chi ddewis i dderbyn gwybodaeth, byddwn yn darparu'r gwasanaethau y gofynnoch amdanynt drwy e-bost. Os ydych yn dewis peidio â derbyn gohebiaeth farchnata, rhowch wybod i ni drwy e-bostio info@hccmpw.org.uk.


Eich caniatâd

Drwy gofrestru gyda Porc.Cymru rydych yn cydsynio i'r wybodaeth rydych yn ei chyflwyno'n wirfoddol gael ei chasglu a'i defnyddio at y dibenion a ddisgrifiwyd uchod.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio'n unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol yn unig.


Eich hawliau

Mae gennych yr hawliau canlynol:

 • Yr hawl i ofyn am gopïau o wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch ar unrhyw adeg.
 • Yr hawl i ofyn i ni ddiweddaru neu gywiro unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch sy'n hen neu'n anghywir.
 • Yr hawl i ddewis i beidio â derbyn unrhyw ohebiaeth farchnata y gallem ni (neu unrhyw drydydd parti rydym wedi datgelu eich gwybodaeth bersonol iddo gyda'ch caniatâd) ei hanfon atoch.
 • Yr hawl i'ch data personol gael ei ddileu.
 • Yr hawl i wneud cwyn.

Rhowch wybod i ni os ydych yn gwrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio yn unrhyw un o'r ffyrdd a grybwyllwyd, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ynghylch preifatrwydd, gan gynnwys sut rydym yn casglu, yn storio ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio info@hccmpw.org.uk.


Pa wybodaeth ydym ni'n ei chasglu?

Pan fyddwch chi'n defnyddio'r wefan hon (gan gynnwys pan fyddwch yn cyflwyno gwybodaeth bersonol i ni drwy feysydd mewnbynnu data ar y wefan), efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol gennych:

 • Eich enw
 • Eich côd post
 • Eich cyfeiriad e-bost

Er mwyn darparu'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt, neu at ddibenion dadansoddi marchnata, bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (neu broseswyr data trydydd parti sy'n gweithredu ar ein rhan) yn casglu'r wybodaeth rydych wedi dewis ei rhoi i ni yn uniongyrchol drwy eich manylion cofrestru.


Sut ydym yn cadw eich data'n ddiogel?

Bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn cymryd camau priodol i gadw gwybodaeth bersonol mewn amgylchedd diogel i osgoi defnydd anawdurdodedig. Mae ein proseswyr dan rwymedigaeth contract i wneud yr un peth.


Beth sy'n digwydd pan fyddaf yn dilyn dolenni ar y safle?

Os ydych yn dilyn dolenni i wefannau eraill o wefan Porc.Cymru, bydd eich data yn destun polisïau preifatrwydd y gwefannau hynny. Dylech gyfeirio at y polisïau hyn cyn darparu'ch data.


Sut mae HCC yn defnyddio cwcis?

Mae'r wefan yn defnyddio nifer o "gwcis", sef ffeiliau testun bach a roddir ar eich cyfrifiadur gyda'ch caniatâd, i'n helpu i ddeall sut rydych yn defnyddio'r wefan, i storio'ch dewisiadau (lle cânt eu mynegi), ac i ddarparu gwasanaethau a chynigion rydym yn meddwl fyddai'n fwy addas i'ch anghenion neu a fyddai o ddiddordeb i chi.

Gallem hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu lle mae trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ein rhan. Gallwch wrthod y defnydd o gwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, fodd bynnag, os ydych yn gwneud hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio'r wefan hon yn llawn.

Mae'r wefan hon hefyd yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi ar y we a ddarperir gan Google, Inc. ("Google"). Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis i helpu'r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r wefan. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i Google a'i storio ganddo ar ei weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon at ddibenion gwerthuso eich defnydd o'r wefan gan lunio adroddiadau ar weithgarwch gwefan ar gyfer gweithredwyr gwefannau a darparu gwasanaethau eraill sy'n ymwneud â gweithgarwch gwefan a defnydd o'r rhyngrwyd. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu lle mae trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu'ch cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a ddelir gan Google. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch yn y ffordd hon ac at y dibenion a nodwyd uchod.


Pwy arall allai weld fy ngwybodaeth bersonol?

Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth lle bo'n ofynnol gwneud hynny yn ôl deddfwriaeth berthnasol neu orchmynion llys.

Os bydd cwmni arall yn caffael HCC, efallai yr ystyrir gwybodaeth am gwsmeriaid fel ased busnes trosglwyddadwy ac, o ganlyniad, bydd yn cael ei drosglwyddo i'r perchnogion newydd.


Beth os yw'r Polisi Preifatrwydd hwn yn newid?

Gallai Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales ddiweddaru'r polisi hwn ar unrhyw adeg felly gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Close