Menu

Wythnos Genedlaethol y Barbeciw | 27 Mai - 2 Mehefin 2019


Mae’n swyddogol – mae’r DU yn hollol wallgof am farbeciw. Diolch i hafau hir a phoeth fel yr un a gawsom yn 2018, mae’r farchnad barbeciw yn tyfu’n anhygoel o gyflym. Pan lansiwyd Wythnos Genedlaethol y Barbeciw ym 1997, cynhaliwyd odeutu 9 miliwn o farbeciwiau yn y DU. Mae hynna’n ymddangos yn llawer, ond erbyn y llynedd roedd y ffigwr wedi codi i bron 140 miliwn. Mae’r farchnad bellach werth mwy na £1.6 biliwn y flwyddyn.

Felly, pam fod cynnal barbeciw mor boblogaidd ym Mhrydain? Os oes gennych y barbeciw 4 llosgwr diweddaraf neu farbeciw tafladwy a gawsoch funud olaf o’r garej lleol, mae’r wefr o goginio yn yr awyr agored gyda ffrindiau a theulu yn rhywbeth sy’n dod yn fwy fwy agos at ein calonnau. Mae gan fwy na 75% ohonom rhyw fath o farbeciw adref – serch hynny, mae 48% o Brydeinwyr yn honni bod eu sgiliau barbeciwio’n ofnadwy!

Yn 2016, awgrymodd ymchwil gan Kantar Worldpanel fod byrgyrs wedi curo’r selsig ac mai byrgyrs bellach yw’r eitem fwyaf poblogaidd i’w choginio ar farbeciw, gyda chyw iâr yn drydydd. Serch hynny, 14% yn unig o’r chefs gardd uchelgeisiol hyn wnaeth weini cyw iâr a baratowyd ar y barbeciw, gyda’r mwyafrif yn dewis ei goginio yn y ffwrn cyn ei ‘orffen’ yn yr awyr agored. Yn Porc.Wales, rydym am weld cymaint ohonoch yn cynnau’r barbeciw i goginio blasusfwyd iachus gan ddefnyddio porc o Gymru, megis ein Byrgyrs Porc Sbeislyd a Cebabs Roced Porc.


#

Yn amlwg, mae’n bwysig gwybod rhai awgrymiadau diogelwch sylfaenol ar gyfer barbeciwio, yn enwedig am mai eich ffrindiau fydd yn bwyta’r mwyaf ohono! Cymerwch gip ar yr awgrymiadau hyn o nationalbbqweek.co.uk i sicrhau bod eich gwesteion yn ddiogel;

  • Golchwch eich dwylo’n drylwyr cyn paratoi bwyd, ar ôl cyffwrdd â chig amrwd a chyn gweini a bwyta
  • Oni bai bod y cyfarwyddiadau coginio yn nodi’n wahanol, sicrhewch fod unrhyw fwyd wedi’i rewi wedi dadmer cyn ei farbeciwio fel ei fod yn coginio’n gyson.
  • Cofiwch gadw cig amrwd ac wedi’i goginio ar wahaân a chadw cig, pysgod a llysiau heb eu coginio ar wahân wrth eu paratoi.
  • Sicrhewch fod gennych ddigon o le i baratoi a gweini, a’u cadw ar wahân. Os ydych yn defnyddio byrddau ar wahân, sicrhewch eu bod yn cael eu cadw’n ddigon pell o’r gril.
  • Yn y tywydd poeth, taflwch unrhyw fwyd barbeciw a adawyd allan am fwy nag awr.
  • Gall bwyd barbeciw ymddangos ei fod wedi’i goginio pan nad ydyw mewn gwirionedd. Yn ddelfrydol dylech wirio byrgyrs, selsig a chyw iâr gyda thermomedr cig neu eu torri i weld a ydynt wedi’u coginio’n drylwyr. Os oes angen, parhewch i’w coginio hyd nes eu bod wedi’u coginio trwyddo.
  • Peidiwch â choginio’n rhannol ar y barbeciw a’i orffen yn ddiweddarach. Fodd bynnag, gallwch led-ferwi dofednod yn y ffwrn ac yna eu gorffen yn syth ar y barbeciw er mwyn rhoi mwy o flas.

Wrth siopa ar gyfer eich barbeciw nesaf, peidiwch ag anghofio cefnogi eich cynhyrchwyr porc lleol trwy brynu cynnyrch o ansawdd yn uniongyrchol ganddynt hwy. Rhannwch eich sgiliau coginio (neu holwch unrhyw gwestiwn) trwy drydar @Porc_Wales neu anfon neges Facebook i @Porc.Wales.

Close